2022-06-20 16:00

Kommuniké från årsstämma i MaxFastigheter i Sverige AB (publ)

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) avhöll årsstämma den 20 juni 2022. Vid årsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades enhälligt då Stenhusfastigheter 6 AB innehar samtliga aktier i Bolaget efter genomförande av tidigare offentligt uppköpserbjudande.


Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2021 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter ska utses.

Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Elias Georgiadis, Tomas Georgiadis och Mikael Nicander till ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja revisionsbolaget EY till Bolagets revisor. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Mikael Ikonen kvarstår som huvudansvarig revisor. Till styrelsens ordförande nyvaldes Tomas Georgiadis.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning, huvudsakligen innebärandes att styrelsens säte ska vara i Stockholm.

MaxFastigheter utser ny VD

Efter årsstämman har Bolagets styrelse hållit ett konstituerade styrelsemöte, vid vilken fattades beslut om att utse Elias Georgiadis till verkställande direktör med omedelbar verkan, som ersätter tidigare verkställande direktör Håkan Karlsson.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.maxfastigheter.se.


För mer information, vänligen kontakta:

Elias Georgiadis, tel. +46 707 96 13 34, email: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Mikael Nicander, tel. +46 708 70 35 91, email: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl.16.00 CET.


Om MaxFastigheter i Sverige AB

MaxFastigheter är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 3,4 miljarder kronor.


Följande dokument finns att hämta:
Bolagsstämmokommuniké - MaxFastigheter 2022

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB