2023-02-16 08:00

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationslån om 200 000 000 kronor

Den 22 november 2019 emitterade MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter”) seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 500 000 000 kronor (varav 200 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0013460243 (”Obligationerna”). MaxFastigheter meddelar härmed att alla utestående Obligationer kommer inlösas i förtid, i enlighet med punkt 9.3 i villkoren för Obligationerna.

Varje Obligation kommer att lösas in med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen, till, och inklusive, den förtida inlösendagen, den 23 mars 2023.

Betalning sker till de innehavare av Obligationer som på avstämningsdagen den 16 mars 2023 är registrerade i skuldboken som ”Noteholder” i enlighet med villkoren för Obligationerna. Den sista handelsdagen för Obligationerna avses bli den 14 mars 2023 varpå Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

MaxFastigheter kommer skicka ut en oåterkallelig underrättelse om förtidsinlösen, vilken även kommer hållas tillgänglig på Maxfastigheters och säkerhetsagentens Nordic Trustees respektive webbplatser, allt enligt villkoren för Obligationerna.

För mer information vänligen kontakta:

VD Elias Georgiadis, Telefon: +46 707 96 13 34, Email: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Vice VD Mikael Nicander, Telefon: +46 708 70 35 91,

Email: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFastigheter i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08:00 CET.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
c/o Stenhus Fastigheter i Norden AB
Box 44102
100 73 Stockholm
Telefon 08-410 22 100

info@stenhusfastigheter.se

Information om Stenhus Fastigheter finns på www.stenhusfastigheter.se
Information om MaxFastigheter finns på www.maxfastigheter.se

Organisationsnummer: 556937-5487
Följande dokument finns att hämta:
Pressmeddelande Förtidsinlösen MaxFastigheter (FINAL)

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB